Webdesign: Marcel Westhoff.

Garantiebepalingen isolatieglas

1. Door de fabrikant wordt, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerende dubbelglaseenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijden van de beglazing, als gevolg van een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid. De garantie geldt uitsluitend voor in Nederland geplaatste isolerende beglazing, tenzij door de fabrikant schriftelijk anders aanvaard.

2. De onder 1 genoemde garantie wordt verleend onder voorwaarde dat: a)plaatsing van de isolerende beglazing plaatsvindt volgens de principes van een drukvereffenend beglazingsysteem met een ventilerende sponning, en voor het overige voldoet aan: b) de eisen c.q richtlijnen volgens de meest recente versies van de Nederlandse normen en richtlijnen NEN 3576 en NPR 3576 of de hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen of:

c) andere dan de onder a) en b) genoemde plaatsingsvoorschriften, mits door de fabrikant op voorhand schriftelijk aanvaard en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder a) en b) genoemde plaatsingsvoorschriften, dan wel een specifiek ander plaatsingssysteem betreffend, dit naar het uitsluitend oordeel van de fabrikant. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften en zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

3. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:

a) breuk en/of van een van de glasbladen

b) het niet spanningvrij van de isolerende dubbelglaseenheid.

c) bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet.

d) vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daardoor begrepen).

e) mechanische oorzaken zoals geweld van buitenaf (het vergruizen, afslijpen en/of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen:

f) het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende dubbelglaseenheid (het beplakken met folie en/of het aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen:

g) plaatsing volgens het zogenaamde ‘volbadkit’-principe of vergelijkbare systemen:

h) onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting. Ten behoeve van het onderhoud zijn de OAD’81(onderhoud afdichting dubbelglas) en de NPR 3577 of de hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen van toepassing:

i) het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, die de randafdichting van de eenheid en/of het glasoppervlak kunnen aantasten:

j) thermische oorzaken d.w.z breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke gedeeltelijke verwarming van de eenheid waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

k)alle overige, niet hiervoor genoemde handelingen c.q toepassingen die een negatieve invloed hebben op de levensduur van de beglazing.

4. Geen garantie wordt verleend voor:

- eenheden met een of meer bladen figuur- of draadglas

- eenheden die niet voldoen aan de diktevoorschriften volgens de norm NEN 2608 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen

- eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing, daaronder begrepen dakbeglazing, tenzij de plaatsingdetails door de fabrikant op voorhand schriftelijk zijn goedgekeurd en de uitvoering geschiedt volgens de richtlijnen van de norm NEN 2608-2 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen

- eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen.

- onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende dubbelglaseenheid, dan wel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse normen NEN 3567 en NEN 3264 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen alsmede de hierin opgenomen verwijzingen naar andere normen

-vertekeningen zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen of het zichtbaar zijn van kleurbladen en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel (treinen, bussen, landbouwwerktuigen,…) 3 jaar.

6. De garantie houdt in dat indien binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat een der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarde van toepassing is zo spoedig mogelijk een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer leverbaar is een qua prestaties en aspect optimaal vergelijkbare, vervangende isolerende dubbelglaseenheid ter beschikking wordt gesteld. De vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode geldend voor de oorspronkelijke geleverde eenheid.

7. Eventuele gevolgschade en herplaatsingskosten, in welke vorm dan ook komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de facturen van de fabrikant heeft plaatsgevonden.

9. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via uw glasleverancier, dat wil zeggen, degene van wie u die het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op dit garantiebewijs vermeld staan.

* Onder de merknamen Thermobel, Thermoplus, Stopray en Phonibel, alsmede alle dubbele beglazingen geassembleerd met Stratobel, Solarbel, Stopsol en Sunergy. Voor bepaalde uitvoeringen (onder andere Thermobel Luxaclair, Pyrobel brandwerend isolerend dubbelglas, Structural Glazing,…)

bestaand afwijkende en/of aanvullende garantievoorwaarde. Zie hiervoor de specifieke garantievoorwaarden.

INTERFERENTIE. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar worden. De vier oppervlakken van isolerend dubbele beglazing rafelen het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit vrij zeldzame verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten of een vettige aanslag. Door tegen glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen, hetgeen bij echte vlekken uiteraard niet het geval is. Het aanbrengen van een HR-coating of een zonwerende coating vermindert in hoge mate de kans op het optreden van dit verschijnsel.

THERMISCHE BREUK Glasbreuk kan ontstaan door een mechanische oorzaak, maar ook door een zogenaamde thermische breuk. Een thermische breuk ontstaat door een te hoge plaatselijke verwarming van de ruit (ook bij voorbeeld bij zware slagschaduwen of het aanblazen door airconditioning), waardoor te grote spanningen in het glas optreden. Het risico op thermische breuk kan voorkomen worden door het glas te harden. Het spreekt vanzelf dat de fabrikant niet voor mechanische of thermische breuk aansprakelijk gesteld kan worden.

BAROMETRISCHE INVLOEDEN. De de fabrikant dubbelglaspanelen worden hermetisch afgesloten onder de op dat moment heersende weersomstandigheden zoals een hoge of lage druk. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan temperatuurvariaties en een wisselende barometrische druk. Zo ontstaan minimale verschillen in de spouwbreedte. Optisch is dit waarneembaar door een lichte vervorming van de in de ruit weerspiegelende beelden. Deze effecten vallen buiten de invloedssfeer van de fabrikant.

CONDENSVORMING. Condensvorming in de spouw -dus tussen de glasbladen - mag natuurlijk nooit voorkomen. Hiervoor geldt de tienjarige garantie. De kans op condensvorming op de "kamerzijde" is gering, maar niet uitgesloten. Dit verschijnsel is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid in het vertrek en is dus niet te wijten aan een gebrek van de isolerende beglazing. Vaak is dit een kwestie van onvoldoende ventilatie. Bij HR-beglazingen is het mogelijk dat aan de buienzijde van de beglazing in bepaalde perioden van het jaar condensatie optreedt. Dit verschijnsel doet zicht voor bij een zeer hoge luchtvochtigheid, waarbij alle koude vlakken condenseren. Het is het bewijs dat uw beglazing zeer goed isoleert, uw buitenruit wordt immers niet meer van binnenuit opgewarmd. De condens verdwijnt vanzelf.

ONDERHOUD. De afdichtende beglazingskit in de sponning vraagt onderhoud omdat deze kit veroudert en krimpt. Hierdoor zou er water in de sponning kunnen binnendringen waardoor ernstige schade aan de kozijnen en aan de beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dan ook aanbeveling om periodiek onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld het tijdig opvullen van door krimp ontstane naden en verhelpen van verouderingsverschijnselen in de kitvoegen en het direct aansluitende schilderwerk. Bij een zogenaamd "geventileerd systeem" dienen de afwateringsgaten of sleuven vrijgehouden te worden van vuil, zodat een optimale ventilatie blijft gewaarborgd. Raadpleeg tijdig uw vakman.

Uw glasspecialist

Han Olsthoorn Glas BV

© Han Olsthoorn Glas BV
Webdesign: Marcel Westhoff.

Garantiebepalingen isolatieglas

1. Door de fabrikant wordt, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen gegarandeerd dat gedurende 10 jaar, gerekend vanaf de productiedatum van de isolerende dubbelglaseenheid (of, indien dit niet meer dan 30 dagen later is vanaf de factuurdatum), geen vermindering van doorzicht, dan wel een onafwisbaar grauwwaas zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijden van de beglazing, als gevolg van een gebrek aan de isolerende dubbelglaseenheid. De garantie geldt uitsluitend voor in Nederland geplaatste isolerende beglazing, tenzij door de fabrikant schriftelijk anders aanvaard.

2. De onder 1 genoemde garantie wordt verleend onder voorwaarde dat: a)plaatsing van de isolerende beglazing plaatsvindt volgens de principes van een drukvereffenend beglazingsysteem met een ventilerende sponning, en voor het overige voldoet aan: b) de eisen c.q richtlijnen volgens de meest recente versies van de Nederlandse normen en richtlijnen NEN 3576 en NPR 3576 of de hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen of:

c) andere dan de onder a) en b) genoemde plaatsingsvoorschriften, mits door de fabrikant op voorhand schriftelijk aanvaard en naar inhoud en strekking gelijkwaardig, dan wel kwalitatief beter dan de onder a) en b) genoemde plaatsingsvoorschriften, dan wel een specifiek ander plaatsingssysteem betreffend, dit naar het uitsluitend oordeel van de fabrikant. De afnemer van de fabrikant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle plaatsings- en onderhoudsvoorschriften en zijn eventuele afnemer(s) van de inhoud daarvan op de hoogte te hebben gebracht.

3. Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid, die het gevolg is van:

a) breuk en/of van een van de glasbladen

b) het niet spanningvrij van de isolerende dubbelglaseenheid.

c) bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw als gevolg waarvan zich spanning op het glas voordoet.

d) vervorming en/of verandering van de omringende constructie door welke oorzaak dan ook (het uitnemen en herplaatsen van de glaseenheid daardoor begrepen).

e) mechanische oorzaken zoals geweld van buitenaf (het vergruizen, afslijpen en/of bijwerken van de eenheid daaronder begrepen:

f) het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de isolerende dubbelglaseenheid (het beplakken met folie en/of het aanbrengen van schilderwerk op het glas daaronder begrepen:

g) plaatsing volgens het zogenaamde ‘volbadkit’-principe of vergelijkbare systemen:

h) onvoldoende onderhoud aan de omringende constructie en/of aan de sponningafdichting. Ten behoeve van het onderhoud zijn de OAD’81(onderhoud afdichting dubbelglas) en de NPR 3577 of de hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen van toepassing:

i) het blootgesteld worden aan extreme chemische invloeden en/of agressieve reinigingsmiddelen, die de randafdichting van de eenheid en/of het glasoppervlak kunnen aantasten:

j) thermische oorzaken d.w.z breuk als gevolg van spanning, die ontstaan is door plaatselijke gedeeltelijke verwarming van de eenheid waardoor grote temperatuurverschillen ontstaan.

k)alle overige, niet hiervoor genoemde handelingen c.q toepassingen die een negatieve invloed hebben op de levensduur van de beglazing.

4. Geen garantie wordt verleend voor:

- eenheden met een of meer bladen figuur- of draadglas

- eenheden die niet voldoen aan de diktevoorschriften volgens de norm NEN 2608 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen

- eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing, daaronder begrepen dakbeglazing, tenzij de plaatsingdetails door de fabrikant op voorhand schriftelijk zijn goedgekeurd en de uitvoering geschiedt volgens de richtlijnen van de norm NEN 2608-2 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen

- eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij met de fabrikant schriftelijk anders is overeengekomen.

- onvolkomenheden/afwijkingen in de isolerende dubbelglaseenheid, dan wel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de Nederlandse normen NEN 3567 en NEN 3264 of hiervoor in de plaats gestelde normen en/of richtlijnen alsmede de hierin opgenomen verwijzingen naar andere normen

-vertekeningen zowel bij doorzicht als reflectie als gevolg van eigenschappen, inherent aan glassoorten en/of combinaties, hieronder begrepen vertekeningen als gevolg van toleranties barometrische drukverschillen, temperatuurverschillen en geografische hoogteverschillen of het zichtbaar zijn van kleurbladen en/of kleurpatronen als gevolg van interferentie.

5. In tegenstelling tot het onder 1 vermelde bedraagt de garantietermijn voor eenheden bestemd voor rollend materieel (treinen, bussen, landbouwwerktuigen,…) 3 jaar.

6. De garantie houdt in dat indien binnen de garantietermijn vermindering van doorzicht optreedt, zonder dat een der bovenstaande beperkende of uitsluitende voorwaarde van toepassing is zo spoedig mogelijk een identieke of, indien de betreffende uitvoering niet meer leverbaar is een qua prestaties en aspect optimaal vergelijkbare, vervangende isolerende dubbelglaseenheid ter beschikking wordt gesteld. De vervangen eenheid wordt gegarandeerd gedurende de resterende periode geldend voor de oorspronkelijke geleverde eenheid.

7. Eventuele gevolgschade en herplaatsingskosten, in welke vorm dan ook komen niet voor vergoeding in aanmerking.

8. Geen garantie wordt verleend indien en zolang niet volledige voldoening van de facturen van de fabrikant heeft plaatsgevonden.

9. De garantieclaim moet te allen tijde worden ingediend via uw glasleverancier, dat wil zeggen, degene van wie u die het glas gekocht heeft en wiens naam en adres op dit garantiebewijs vermeld staan.

* Onder de merknamen Thermobel, Thermoplus, Stopray en Phonibel, alsmede alle dubbele beglazingen geassembleerd met Stratobel, Solarbel, Stopsol en Sunergy. Voor bepaalde uitvoeringen (onder andere Thermobel Luxaclair, Pyrobel brandwerend isolerend dubbelglas, Structural Glazing,…)

bestaand afwijkende en/of aanvullende garantievoorwaarde. Zie hiervoor de specifieke garantievoorwaarden.

INTERFERENTIE. Interferentie is een natuurkundig verschijnsel, waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar worden. De vier oppervlakken van isolerend dubbele beglazing rafelen het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit vrij zeldzame verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten of een vettige aanslag. Door tegen glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen, hetgeen bij echte vlekken uiteraard niet het geval is. Het aanbrengen van een HR-coating of een zonwerende coating vermindert in hoge mate de kans op het optreden van dit verschijnsel.

THERMISCHE BREUK Glasbreuk kan ontstaan door een mechanische oorzaak, maar ook door een zogenaamde thermische breuk. Een thermische breuk ontstaat door een te hoge plaatselijke verwarming van de ruit (ook bij voorbeeld bij zware slagschaduwen of het aanblazen door airconditioning), waardoor te grote spanningen in het glas optreden. Het risico op thermische breuk kan voorkomen worden door het glas te harden. Het spreekt vanzelf dat de fabrikant niet voor mechanische of thermische breuk aansprakelijk gesteld kan worden.

BAROMETRISCHE INVLOEDEN. De de fabrikant dubbelglaspanelen worden hermetisch afgesloten onder de op dat moment heersende weersomstandigheden zoals een hoge of lage druk. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan temperatuurvariaties en een wisselende barometrische druk. Zo ontstaan minimale verschillen in de spouwbreedte. Optisch is dit waarneembaar door een lichte vervorming van de in de ruit weerspiegelende beelden. Deze effecten vallen buiten de invloedssfeer van de fabrikant.

CONDENSVORMING. Condensvorming in de spouw -dus tussen de glasbladen - mag natuurlijk nooit voorkomen. Hiervoor geldt de tienjarige garantie. De kans op condensvorming op de "kamerzijde" is gering, maar niet uitgesloten. Dit verschijnsel is afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur en de luchtvochtigheid in het vertrek en is dus niet te wijten aan een gebrek van de isolerende beglazing. Vaak is dit een kwestie van onvoldoende ventilatie. Bij HR-beglazingen is het mogelijk dat aan de buienzijde van de beglazing in bepaalde perioden van het jaar condensatie optreedt. Dit verschijnsel doet zicht voor bij een zeer hoge luchtvochtigheid, waarbij alle koude vlakken condenseren. Het is het bewijs dat uw beglazing zeer goed isoleert, uw buitenruit wordt immers niet meer van binnenuit opgewarmd. De condens verdwijnt vanzelf.

ONDERHOUD. De afdichtende beglazingskit in de sponning vraagt onderhoud omdat deze kit veroudert en krimpt. Hierdoor zou er water in de sponning kunnen binnendringen waardoor ernstige schade aan de kozijnen en aan de beglazing kan ontstaan. Deze schade valt buiten de garantie. Het verdient dan ook aanbeveling om periodiek onderhoud te plegen zoals bijvoorbeeld het tijdig opvullen van door krimp ontstane naden en verhelpen van verouderingsverschijnselen in de kitvoegen en het direct aansluitende schilderwerk. Bij een zogenaamd "geventileerd systeem" dienen de afwateringsgaten of sleuven vrijgehouden te worden van vuil, zodat een optimale ventilatie blijft gewaarborgd. Raadpleeg tijdig uw vakman.

Han Olsthoorn

Glas BV

© Han Olsthoorn Glas BV